• New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
  • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
  • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
Previous ◁ | ▷ Next
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
“โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 28
(New Investors Program for Society : NIP-S)

      ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดข้อควรปฏิบัติการเข้าอบรมและขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมกับยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  • คำชี้แจงการรายงานตัว 

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียง ก-ฮ) 


    • การยืนยันเข้าอบรม 

         ( กรุณาตรวจสอบและเตรียมลำดับที่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ก่อนทำการยืนยัน )
*******โปรดใส่เลขที่ลำดับสามหลัก เช่น 024 เป็นต้น เพื่อไม่มีปัญหาในการไม่พบข้อมูล *********

ผู้สนับสนุน

Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
  Set Logo