โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม" รุ่นที่ 28
(New Investors Program for Society : NIP-S 28)

ระยะเวลาอบรม :  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2560

สถานที่อบรม : อยู่ระหว่างการประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  2. ในช่วงเวลาอบรม ไม่ติดภาระการฝึกงานหรือกำลังเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆอยู่
  3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 %
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สิ้นสุด